Externa länkar

De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS)
En samordningsorganisation där verksamhetens ändamål är att samla de i Sverige verksamma litterära sällskapen, att främja och sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt att samordna sällskapens insatser av gemensamt intresse.
På sidan samlas alla medlemmar / litterära föreningar och sällskap som har egna hemsidor.

Tidningen Parnass
Litteraturtidningen Parnass publiceras av de litterära sällskapen i Sverige sedan 1993 och utkommer fyra gånger per år.
Föreningen har uppmärksammats ett flertal gånger, bl.a genom följande artikel. (Nr 2, 2013)

LNUs utställning om Ragnar Thoursie/Tomas Tranströmer
Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket i Växjö, 2016.

Katrineholms kommun
Kommunen har varit mycket positiv till föreningens ändamål och generös med ekonomiska bidrag till verksamheten såsom avgifter vid deltagandet i Bokmässan 2014, lokalhyror vid aktiviteter, tryckkostnader i samband med årsboken och diverse foldrar, arvoden till musiker mm.