Stadgar

Antagna vid föreningens bildande den 9 februari 2012.

Föreningen upplöst av årsmötet 20 februari 2019.


§ 1 Sällskapets syfte
Att verka för att hedra författaren och främja intresset för hans verk.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Katrineholm men är landsomfattande.

§ 3 Medlemskap
Medlem är den som betalar årlig avgift. Institutioner och företag kan ansluta sig som medlemmar. Avgiftens storlek fastställes av årsmötet och avser kalenderår.

§ 4 Verksamhetsår
Verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§ 5 Styrelse
Årsmötet väljer ordförande plus sex ledamöter vilka inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande väljs för ett år, övriga för två år. Styrelsen kan adjungera medlemmar för särskilda uppdrag. Styrelsen är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 6 Valberedning
Vid årsmötet utses en valberedning på två personer.

§ 7 Revisorer
För granskning av sällskapets räkenskaper och förvaltning utser årsmötet en revisor och en ersättare. Båda väljs för ett år.

§ 8 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 9 Sällskapets årsmöte
Årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Skriftlig kallelse utsändes minst 14 dagar i förväg. Följande ärenden skall behandlas.
•  Val av ordförande för mötet
•  Val av sekreterare för mötet
•  Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötets protokoll
•  Styrelsens och revisorernas berättelser
•  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
•  Fastställande av årsavgift
•  Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
•  Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
•  Val av revisorer
•  Val av valberedning
•  Behandling av förslag som väckts av styrelsen
•  Behandling av förslag som väckts av enskild medlem

§ 10 Stadgeändring och sällskapets upplösning
Beslut om ändring av stadgarna och sällskapets upplösning sker vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För bifall krävs tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Det årsmöte som beslutar om föreningens upplösning beslutar om hur eventuella tillgångar skall fördelas.